Code of Conduct – uppförandekod

1, Mänskliga rättigheter

X-shape Fitness stödjer och respekterar de internationellt erkända mänskliga rättigheterna och är aldrig delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

2, Föreningsfrihet

Alla medarbetare är fria att starta eller delta i facklig verksamhet. X-shape Fitness erkänner rätten till kollektiva förhandlingar avseende anställningsvillkor.

3, Tvångsarbete

Alla former av tvångsarbete är förbjudet och medarbetare har rätt att avbryta sin anställning eller sitt uppdrag enligt lokal lagstiftning eller anställningsavtal/uppdragsavtal.

4, Barnarbete

X-shape Fitness tar avstånd från alla typer av barnarbete. Ingen person under 15 år ska anställas och vid särskilt krävande uppgifter krävs att personen är minst 18 år.

5, Diskriminering

Mångfald bland X-shape Fitness medarbetare uppmuntras och ingen, oavsett ras, hudfärg, kön, sexuell läggning, nationalitet, familjestatus, religion, politisk uppfattning, etnisk bakgrund, social bakgrund, social status, ålder, facklig tillhörighet eller handikapp ska diskrimineras. Fysiska eller psykiska trakasserier är strängt förbjudna inom X-shape Fitness.

6, Förebyggande miljöåtgärder

Ändliga resurser undviks så ofta som möjligt. X-shape Fitness arbetar med miljöfrågor utifrån ett förebyggande perspektiv, vilket innebär prioritering av miljövänliga lösningar och undvikande av miljöbelastande ämnen så långt det är möjligt.

7, Konsumenträttigheter

X-shape Fitness agerar alltid enligt god affärssed när affärsuppgörelser görs med konsumenter och säkerställer också att varor och tjänster motsvarar legala krav.

8, Anti-korruption

X-shape Fitness står för ärlighet, integritet och ansvarsfullhet. Detta gör att alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning, aldrig tolereras.